Protein công nghiệp Skimmer.

Wavereef Industrila Protein Skimmer là một skimmer protein tuần hoàn hiệu quả cao, tích hợp polypropylen sử dụng công nghiệp, cung cấp hiệu suất lớn cho nuôi trồng thủy sản. Tất cả các khía cạnh của skimmer protein này được thiết kế để vượt qua nhiều thách thức mà các skimmer khác trên thị trường bỏ lỡ. Protein skimmer công nghiệp của chúng tôi có một van cổng cho phép kiểm soát mức độ chính xác hơn. Bộ sưu tập Cup đi kèm với một hệ thống rửa tự động nhanh để dễ dàng vệ sinh.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt