Protein công nghiệp Skimmer.

Wavereef Industrila Protein Skimmer là một skimmer protein tuần hoàn hiệu quả cao, tích hợp polypropylen sử dụng công nghiệp, cung cấp hiệu suất lớn cho nuôi trồng thủy sản. Tất cả các khía cạnh của skimmer protein này được thiết kế để vượt qua nhiều thách thức mà các skimmer khác trên thị trường bỏ lỡ. Protein skimmer công nghiệp của chúng tôi có một van cổng cho phép kiểm soát mức độ chính xác hơn. Bộ sưu tập Cup đi kèm với một hệ thống rửa tự động nhanh để dễ dàng vệ sinh.  


K9 Protein Skimmer
K9 Protein Skimmer
DC24V, 50Hz/60HzImpressive Performance/Smart controlThe Wavereef K9-Skim is an high-effecient External Commercial Protein Skimmer that offers exceptional filtration for big marine aquarium.  It is equipped with a smart controller with integrated memory. Wavereef apply the revolutionary sinewave technology to drive the skimmer at high performance. The sinewave technology can run much the pump more stably and quietly. The pump features a true slow startup where the pump slowly ramps up from zero RPM to the full preset speed over a period of approximately 8 seconds. All aspects of the skimmer were designed to surpass many challenges other commercial skimmers on the market miss out on.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt